Algemene verordening betreffende gegevensbescherming

Informatie betreffende de verzamelde persoonsgegevens:

Wie is VVB vzw ?

 

BELGISCHE VERENIGING VAN VROUWELIJKE BEDRIJFSLEIDSTERS
Louiselaan 500
1050 Brussel

Ondernemingsnummer : 0408.940.815
IBAN : BE85 2100 4611 8906
FCE-VVB
De vzw is niet onderworpen aan btw volgens artikel 44§2 van het Btw-wetboek

GSM : +32 476 84 90 17

Waarom gebruikt VVB bvba persoonsgegevens (doeleinden)?

 

Uw persoonsgegevens zullen gebruikt worden in het kader van de vereniging om:

 • De wisselwerking tussen u en VVB bvba en/of andere leden van de vereniging te beheren;
 • Juridische, fiscale en contractuele documenten op te stellen;
 • U in te schrijven voor de interne en/of externe diensten waarop u ingetekend hebt.

Betreffende categorieën persoonsgegevens:

 •     Contactinformatie (namen, adres, telefoon, e-mail...).
 •     Facturatiegegevens.
 •     Informatie noodzakelijk voor het leveren van diensten waarop u ingetekend hebt.
 •     Authenticatie-informatie.
 •     Betalingsgegevens.

Juridische reden van de behandeling van uw gegevens;

 •     Uw aansluiting bij VVB bvba.

Duur gedurende welke uw gegevens bewaard zullen worden:

 •     Gedurende de periode dat u lid zal zijn van VVB bvba lopend tot het volgende boekjaar.
 •     Voor de verzendlijsten per mail: tot intrekking van verzoek door u.

Eventuele andere bestemmelingen van de gegevens:

 • De leveranciers van externe diensten aan VVB bvba waarop u ingetekend hebt, zullen de nodige informatie ontvangen voor de uitvoering van de onderschreven dienst.

De eventuele overdracht van hun persoonsgegevens aan een bestemmeling die buiten de EU gevestigd is.

 •     VVB bvba draagt uw persoonsgegevens niet over buiten de EU.

Als natuurlijk persoon hebt u het recht om uw gegevens te kopiëren (recht op toegang tot persoonsgegevens).  U beschikt eveneens over andere fundamentele rechten op het vlak van gegevensbescherming.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit (GBA);

U hebt het recht om op ieder ogenblik uw toestemming in te trekken;

in voorkomend geval, het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming en de onderliggende logica, inclusief de gevolgen van deze behandeling;

Uw rechten

U hebt het recht om:

 • informatie te ontvangen over de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • inzage te krijgen in de persoonsgegevens die men over u bezit;
 • te eisen dat onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens aangepast worden;
 • te eisen dat persoonsgegevens gewist worden als zij niet langer nodig zijn of als de verwerking ervan onrechtmatig is;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of om redenen die op uw persoonlijke situatie betrekking hebben;
 • in specifieke gevallen te verzoeken om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens in machinaal leesbaar formaat te ontvangen en ze door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke (‘overdraagbaarheid van gegevens’),
 • te eisen dat op een automatische verwerking gebaseerde beslissingen die u betreffen of u in ernstige mate raken en beslissingen gebaseerd op uw persoonsgegevens door natuurlijke personen genomen worden, en niet alleen door computers. U hebt in dat geval ook het recht om uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

Om uw rechten uit te oefenen, moet u contact opnemen met de onderneming of organisatie die uw persoonsgegevens verwerkt (ook de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ genoemd). Als de onderneming of organisatie een functionaris voor gegevensbescherming heeft, kunt u dit verzoek bij die functionaris indienen. De onderneming of organisatie moet zo spoedig mogelijk op uw verzoeken antwoorden en  in elk geval binnen één maand. Als de onderneming of organisatie niet van plan is om aan uw verzoek te voldoen, moet zij u meedelen waarom niet. Het is mogelijk dat u ter bevestiging van uw identiteit wordt gevraagd om informatie te verstrekken (zoals door te klikken op een controlelink of door een gebruikersnaam of wachtwoord in te voeren) om uw rechten te kunnen uitoefenen.

Deze rechten zijn van toepassing in de hele EU, ongeacht waar de gegevens worden verwerkt en ongeacht de vestigingsplaats van de onderneming of organisatie. Die rechten zijn ook van toepassing als u goederen en diensten koopt van buiten de EU gevestigde ondernemingen maar die wel binnen de EU actief zijn.